Pin It

Widgets

Metode Pembukuan Hadis I

Bissmillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, berkesempatan ini saya nak share satu benda dengan para pembaca hadirin sekalian yang di rahmati oleh Allah mengenai tajuk di atas. Dipetik dari kitab " Mabahis fi Ulumil Hadis", Syaikh Manna Al-Qahthan. Ada beberapa metode atau cara dalam membukuan hadis-hadis Rasulullah saw iaitu;

Metode Pertama; Masanid
Al-Masanid jamak dari sanad, maksudnya: Buku-buku yang berisi mengenai kumpulan hadis setiap sahabat secara tersendiri, baik hadis yang shahih, hasan ataupun dhaif. Urutan nama-nama para sahabat di dalam musnad kadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet sebagaimana di lakukan oleh banyak ulama'. Dan ini paling mudah di fahami, kadang juga berdasarkan kabilah dan suku atau berdasarkan yang paling dahulu masuk Islam atau berdasarkan negara.

Pada sebahagian musnad kadang hanya terdapat kumpulan hadis salah seorang sahabat saja, atau hadis sekelompok para sahabat seperti sepuluh orang yang di jamin masuk syurga; Abu Bakar Asshidiq, Umar bin Al-Khathab,Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi waqqash, Said bin Zaid bin Amru bin Tufail, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah

Al-masanid yang di buat oleh para ulama' hadis jumlahnya banyak. Al-Kittani dalam kitabnya ArRisalah Al-Mustharafah menyebutkan jumlahnya sebanyak 82 musnad, kemudia berkata' Musnad itu jumlahnya banyak selain yang telah kami sebutkan' ( ArRisalah Al-Mustharafah hal-46-47)


Antara Musnad yang terkenal;
# Musnad Abu Dawud Sulaiman Dawud At-Thayalisi ( wafat 204 H )
# Musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidy ( wafat 219 H )


Metode Kedua; Al-Ma'ajim
Al-Ma'ajim adalah jamak dari mu'jam. Menurut istilah para ahli hadis adalah; Buku yang berisi kumpulan hadis-hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat, atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan huruf hijaiyah.

Antara kitab-kitab mu'jam yang terkenal;
#Al-Mu'jam Al- Kabir, Karya Abul Qassin Sulaiman bin Ahmad Atthabrani ( wafat 360 H )
# Al-Mu'jam Al-Awsath, Karya Abul Qassin Sulaiman bin Ahmad Atthabrani ( wafat 360 H )Insyallah, akan disambung..
^_^

No comments: