Pin It

Widgets

Tanda-tanda kecil kiamat 6 (III)

Bissmillahirrahmanirrahim

c) Perang Jamal

Di antara fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman r.a adalah perang Jamal yang terjadi antara Ali r. dengan satu pihak dengan Aisyah, Thalhah , Zubair di pihak lain. Pembaca boleh klik di sini , untuk cerita yang selanjutnya. Dan sumber cerita boleh dapat kan dalam kitab Fathul Bari .

Nabi telah mengabarkan kepada Ali bahawasanya akam terjadi perkara antara dia dengan Aisyah. Di jelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Rafi' bahawasanya Rasulullah saw berkata kepada Ali bin Abi Thalib :
" Sesungguhnya akan terjadi perkara di antara engkau dengan Aisyah". Dia berkata ," Aku , wahai Rasulullah?" Beliau menjawab," Betul". Dia berkata,"Kalau begitu aku akan mencelakakan mereka wahai Rasulullah". Beliau menjawab,"Tidak akan tetapi jika hal itu terjadi maka kembalikanlah ia ke tempatnya yang aman".
(Musnad Imam Ahmad)

d) Perang Shiffin

Di antara fitnah yang terjadi antara para sahabat radiyallahuanhum selain perang Jamal adala apa yang diisyaratkan oleh Nabi saw dalam sabdanya :
"Tidak akan terjadi hari Kiamat sehingga dua kelompok besar berperang di antara keduanya terjadi peperanagn yang sangat besar padahal seruan (dakwah) mereka itu sama."
(H/R BUKHARI /MUSLIM)

Dua kelompok itu adalah kelompok Ali dengan orang-orang yang bersamanya dan kelompok Muawiyyah dengan orang-orang yang bersamanya sebagaiman diungkapkan oleh Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Zaid bin Wahb dia berkata ; " Saat itu aku bersama Hudzaifah lalu beliau berkata ,'Bagaimanakah kalian sementara penduduk agama kalian saling memerangi?' Mereka berkata,'Apa yang engaku perintahkan kepada kami?' Belaiu menajwab ,'Lihatlah golongan yang mengajak kepada perintah Ali lalu pegang teguhlah! Karena sesungguhnya kelompok tersebut ada di atas kebenaran.'
(Fathul Bari)

Telah terjadi peperangan antara dua kelompok pada sebuah tempat yang terkenal iaitu Shiffin ( sebuah tempat di tepi sungai Efrat dari arah barat daya dekat dengan ar-Riqqah akhir pebatasan Iraq dan awal negeri Syam) pada bulan Zul Hijjah tahun ke-36 Hijriyyah. Jumlah kelompok tersebut lebih dari tujuh puluh pasukan besar. Pada peperanagn tersebut gugur sebanyak tujuh puluh ribu orang dari dua pasukan tersebut. (Fathul Bari)

Peperangan yang terjadi tersebut antara Ali dan Muawiyah sebenarnya tidak diinginkan oleh salah seorang dari keduanya . Akan tetapi di dalam dua pasukan tersebut terdapat golongan atau para pengikut hawa nafsu yang mendominasi dan selalu berusaha untuk melakukan peperangan. Hal inilah yang menyebabkan berkecamuknya peperangan dan keluarnya perkara dari kekuasaan ( kendali) Ali dan Muawiyah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah :
"Kebanyakkan orang orang yang memilih peperangan di antara dua kelompok bukanlah orang-orang yang taat kepada Ali tidak juga Muawiyah. Sebelumnya Ali dan juga Mu'awiyyah radiyallhuanhuma berusaha mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah, akan tetapi keduanya tidak mampu menahannya. Sementara jika fitnah telah menyala maka orang-orang bijak pun tidak mampu untuk memadamkan apinya."

ibtisam92
^^No comments: