Pin It

Widgets

Biografi Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Katsir

Bissmillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah , Allah masih lagi memberi kekuatan pada diri ini untuk berkongsi dengan semua pembaca blog ini. InsyAllah , post kali ini saya akan memperkenalkan seorang Imam yang cukup di kenali dam tidak asing lagi iaitu Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Katsir :)


Beliau adalah seorang yang dijuluki/ dikenali :

 al-Hafizh, al-Hujjah, al-Muarrikh, ats-Tsiqah 

Nama sebenar beliau :

Imaduddin Abul Fida' Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al-Qurasyi al-Bashrawi ad-Dimasyq asy-Syafi'i.

Lahir:

 Di sebuah desa yang bernama Mijdal daerah bagian Bushra pada tahun700 H. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia tiga tahun dan beliau terkenal sebagai khatib di kota itu. Adapun Ismail Ibnu Katsir merupakan anak yang paling bongsu. Beliau dinamai Ismail sesuai dengan nama kakaknya yang paling besar yang wafat ketika menimba ilmu di kota Damaskus sebelum beliau lahir.

Perjalanan kehidupannya :

Pada tahun 707 H, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus, dan di sanalah dia mulai menuntut ilmu dari saudara kandungya Abdul Wahhab. Ketika itu dia telah hafal al-Qur'an, dan sangat meminati  pelajaran hadits, fikih, maupun tarikh. Beliau juga turut menimba ilmu dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Wafat tahun
728 H). Begitu besarnya cintanya kepada gurunya ini sehingga dia terus-menerus bermulazamah (mengiringinya), dan begitu terpengaruh dengannya hingga mendapat berbagai macam cobaan dan hal-hal yang menyakitinya demi membela dan mempertahankan gurunya ini.


Pergaulan dengan gurunya ini membuahkan berbagai macam faedah yang turut membentuk keilmuannya, akhlaknya dan tarbiyah kemandirian dirinya yang begitu mendalam, karena itulah beliau menjadi seorang yang benar-benar mandiri dalam berpendapat. Beliau akan selalu berjalan sesuai dengan dalil, tidak pernah
ta'assub (fanatik) dengan mazhabnya, apalagi mazhab orang lain, dan karya-karya besarnya menjadi saksi atas sikapnya ini. Beliau selalu berjalan di atas Sunnah,serta mengamalkannya. Beliau selalu memerangi berbagai bentuk bid'ah dan fanatik madzhab.

Di antara guru beliau yang terkemuka :

1) Ibnu Taimiyah, Alamuddin al-Qashim bin Muhammad al-Barzali (wafat tahun 739 H)
2) Abul Hajjaj Yusuf bin az-Zaki al-Mizzi (wafat tahun 748 H).

Para ulama di zamannya mahupun yang datang sesudahnya banyak memberikan kata pujian terhadap dirinya, di antaranya :

al-Imam adz-Dzahabi yang berkata mengenai dirinya, "Beliau adalah ai-Imam al-Faqih al-Muhad-dist yang ternama, seorang faqih yang handal, ahli hadits yang tersohor, serta seorang ahli tafsir yang banyak menukil."
(Al-Mu'jam al-Mukhtas, Him. 74)

Muridnya yang bernama Ibnu Hijji berkata, "Dia adalah orang yang pernah kami temui dan paling kuat hafalannya terhadap matan hadits, paling paham dengan takhrij dan para perawinya, dapat membezakan yang hadits shahih dengan yang lemah, banyak menghafal di luar kepala berbagai kitab tafsir dan tarikh, jarang sekali lupa, dan memiliki pemahaman yang baik serta agama yang benar."
(An-Nuaimi, ad-Darís fi Akhbar al-Madarís 1/ 36-37.)

Al-Allamah al-Aini berkata, "Dia adalah rujukan ilmu tarikh, hadits,dan tafsir." 
(An-Nujum adz-Dzahirah 11/123)

Ibnu Habib berkata, "Dia masyhur dengan kekuatan hafalan dan redaksi yang bagus, dan menjadi rujukan dalam ilmu tarikh, hadits maupun tafsir." (Syazarat asz-Dzahab 6/231.)

Karya terbesar beliau :

1) Tafsir al-Qur'anuí Azhim
2) Jami' al-Masanid iya as-Sunan, 
3) at-Takmu fi Ma'rifatis Tsiqat wa ad-Dhuafa' wa al-Majahil -
Dalam kitab ini beliau menggabungkan apa yang terdapat dalam kitab Tahdzibul Kamal karya besar al-Mizzi dan Mizanul ‘idal karya adz-Dzahabi dengan sedikit penambahan dalam ilmu jarh wa at-ta'du-
 4) al-Bidayah wan Nihayah.


| Note : Biografi beliau saya petik dari kitab Biadayah wan Nihayah yang mana kitab ini merupakan hasil penulisan terbesar beliau |


* JIKA MAHU KITABNYA  ( BIDAYAH WAN NIHAYAH) ,
BOLEH CLICK DI SINI ( dalam bentuk pdf )*
[ Selamat mengkoreksi ilmu ]ibtisam92
^^
1 comment:

amierul said...

owh,thanks for the information...=)